REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INFORMACYJNEGO „DIVE SYSTEM & RATIO WAREHOUSE”.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Internetowego Serwisu Informacyjnego „Dive System & RATIO Warehouse” (zwany dalej Regulaminem) będącego własnością firmy „Blue Abyss Krzysztof Gawroński” z siedzibą w 02-559 Warszawa, ul. Puławska 50 m. 33, NIP 521052962 (zwanej dalej Blue Abyss)  określa zasady korzystania z Internetowego Serwisu Informacyjnego „Dive System & Ratio Warehouse” (zwanego dalej Serwisem Informacyjnym) udostępnianego pod adresem domenowym https://sperzetdonurkowania.pl, umożliwiającego dostęp do informacji o cenach i produktach marki Dive System oraz Ratio.

 2. Serwis informacyjny i jego treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

 3. Serwis informacyjny nie jest sklepem internetowym i nie ma możliwości zawarcia umowy kupna sprzedaży za jego pośrednictwem.


§ 2. DEFINICJE

 1. Użytkownik – osoba, które akceptując poniższy Regulamin dokonała rejestracji w systemie informacyjnym uzyskuje możliwość, o której mowa w § 3 ust. 1.

 2. Rejestracja – oznacza czynność polegającą na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie prawdziwych danych rejestracyjnych. Rejestracja podlega weryfikacji po której Użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiedniego cennika o którym mowa § 3 ust. 2.

 3. Notatka – oznacza możliwość zapisania notatki przez Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w systemie oraz wysłania do wysłania do Blue Abyss zapytania w celu uzyskania szczegółowej informacji o produkcie oraz możliwości dokonania zakupu o którym mowa w § 3 ust. 3.

 

§ 3. RODZAJE I ZAKRES CZYNNOŚCI REALIZOWANYCH W RAMACH SERWISU INFORMACYJNEGO

 1. Na warunkach określonych w Regulaminie, Użytkownik uzyskuje możliwość zapoznania się z opisem produktu wraz z cenami.

 2. Dostęp do przydzielonego cennika następuje po przeprowadzeniu procesu pełnej weryfikacji dokonanej przez Blue Abyss polegającej na sprawdzeniu prawidłowych danych oraz sprawdzeniu profilu działalności gospodarczej oraz stopnia nurkowego. Użytkownik może zostać poproszony o przesłanie dodatkowych informacji do Blue Abyss w celu przedzielenia do odpowiedniego cennika.

 3. Zapisania notatki o przeglądanych produktach i wysłania jej do firmy Blue Abyss w celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji oraz uzyskania informacji o możliwości dokonania zakupu.

 4. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 kodeksu Cywilnego.

 5. W przypadku zainteresowania się Użytkownika produktem Blue Abyss udzieli pełniej informacji o produkcie za pomocą poczty elektronicznej lub podczas rozmowy telefonicznej i udzieli informacji o możliwości dokonania zakupu bezpośredniego lub wskaże dystrybutora na terenie kraju u którego zakup będzie możliwy. Pełna lista dystrybutorów zostanie podana w przyszłości.§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INFORMACYJNEGO

 1. Korzystanie z serwisu informacyjnego uzależnione jest od:


 1. Prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji po zalogowaniu podając ustalony login oraz hasło

 2. Użytkownik po zalogowaniu uzyskuje dostęp do cennika detalicznego

 3. Dostęp do cenników dystrybucyjnych zostaje przydzielony przez Blue Abyss po dokonaniu weryfikacji.

 4. Login i Hasło stanowią parametry autoryzacji dostępu do serwisu informacyjnego. W związku z tym Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć te dane przed dostępem osób trzecich i nieuprawnionych.

 5. Użytkownik nie może przekazywać loginu i hasła osobom trzecim.

 6. Na wniosek Użytkownika wysłany za pomocą poczty elektronicznej Blue Abyss może udzielić dostępu do serwisu informacyjnego osobie wskazanej przez Użytkownika będącego pracownikiem jego firmy jako osobie odpowiedzialnej za kontakty z Blue Abyss.

 

§ 5. REJESTRACJA W SERWISIE INFORMACYJNYM


 1. Użytkownik podczas procesu rejestracji zobowiązany jest podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjny takie jak: imię i nazwisko, adres email, stopień nurkowy lub nazwa firmy, numer telefonu.

 2. Po dokonaniu rejestracji w serwisie informacyjnym Użytkownik otrzyma wiadomość email w celu potwierdzenia procesu rejestracji i swoich danych wraz z loginem oraz hasłem.

 3. Użytkownik powinien podczas pierwszego logowania zmienić hasło.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Blue Abyss informacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej. Wycofanie zgody nie wiąże się z usunięciem Użytkownika z serwisu informacyjnego.

 6. Użytkownik może zostać w każdym czasie usunięty z listy użytkowników na skutek własnej prośby z zachowaniem formy pisemnej lub elektornicznej.

 7. Blue Abyss nie przekaże danych osobowych innym osobom ani podmiotom prawnym danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas rejestracji.

 8. Blue Abyss nie odpowiada za działania osób trzecich polegających na włamaniu się do serwisu informacyjnego w celu zdobycia danych osobowych.


  

§ 6. POSTANOWIENIA KONCOWE


 1. Regulamin podlega prawy polskiemu.

 2. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Blue Abyss mogące wyniknąć na tle obowiązywania Regulaminu oraz korzystania z serwisu informacyjnego rozpoznawane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Blue Abyss Krzysztof Gawroński.

 3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu  zachowują pełną moc i skuteczność.

 4. Blue Abyss zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu a o zmianach w regulaminie Użytkownik zostanie powiadomiony po zalogowaniu się do serwisu lub za pomoczą poczty elektronicznej na podany podczas rejestracji adres email.